INFORMACE PRO OZNAMOVATELE MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“) společnost umožňuje podat oznámení vedle Etické linky, která představuje (z pohledu společnosti) preferovaný způsob podávání oznámení o možném porušení Etického kodexu nebo o protiprávním jednání (oznámení přijímá a na jeho řešení dohlíží koncernový Compliance officer centrály koncernu), také prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti.

 

Společnost přijímá v souladu se Zákonem oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně (např. prostřednictvím agentury práce), vykonával nebo vykonává práci v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (resp. se o tyto ucházel), nebo u osoby, se kterou byl oznamovatel v souvislosti s  prací v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činností nebo stáží v kontaktu, a které:

  1. a) má znaky trestného činu,
  2. b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,
  3. c) porušuje Zákon, nebo
  4. d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v Zákoně.

 

Oznámení lze učinit jak písemně, tak ústně. Příslušnými osobami pro přijímání a prověřování oznámení dle Zákona jsou: finanční ředitel společnosti

Telefonní číslo pro podání oznámení (dostupné v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod.): +420 725 192 893

Emailová adresa pro podání oznámení: oznamovatel@profrost.cz

Adresa pro podání písemných oznámení: finanční ředitel, PROFROST a.s., J. B. Pecky 4446/15, Prostějov, PSČ: 796 01. OBÁLKA MUSÍ BÝT OZNAČENA „NEOTEVÍRAT OZNÁMENÍ“. Při nesplnění podmínky nelze zaručit utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.

Na žádost Oznamovatele lze oznámení podat také osobně, pro dohodnutí termínu využijte prosím výše uvedené kontakty na příslušné osoby.

 

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

 

Společnost přijímá pouze NEANONYMNÍ oznámení, která obsahují údaje o totožnosti oznamovatele (jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele).

 

Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem podle Zákona, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Takovému oznamovateli zároveň nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními dle Zákona.

 

Kdokoliv může kdykoliv podat svůj podnět o protiprávním jednání také na Etickou linku koncernu nebo u Compliance officera společnosti. Etická linka řeší veškeré podněty od všech oznamovatelů (včetně těch, které nespadají do oblastí vyjmenovaných Zákonem) i anonymní podněty. Řešení těchto podnětů se pak řídí pravidly programu Compliance a nikoliv Zákona.

 

Pokud máte zájem podat oznámení přes Etickou linku dle podmínek programu Compliance využijte kontaktní údaje uvedené na vývěskách společnosti nebo emailovou adresu: compliance@profrost.cz.

Oznamovatel má právo podat oznámení splňující náležitosti dle Zákona také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).